บริษัท ยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด เป็นหนึ่งในผู้นำ
ทางด้านผลิตภัณฑ์ปุ๋ยและเคมีเกษตร นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังมีธุรกิจในด้านวัสดุก่อสร้างและเครื่องเหล็ก อุปกรณ์
สื่อสารและไฟฟ้ากำลัง ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน ความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ ศักยภาพทางการ ผลิตการสรรหาสินค้าและบริการทันสมัยที่ดีมีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานภาครัฐบาลและเอกชน อย่างต่อเนื่องตลอด 36 ปีที่ผ่านมา
 
 
 
   
 
 
 
 

บริษัทฯ ได้เน้นตลาดหลักฯ ของประเทศ โดยจัดจำหน่าย สารกำจัดแมลง สารกำจัดไร สารป้องกันและกำจัดโรคพืช รวมทั้งปุ๋ยสูตรต่างฯ เป็นต้น

 
 
บริษัทฯ มุ่งมั่นคิดค้นพัฒนา แสวงหาสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง โดยแผนกวัสดุ
ก่อสร้างฯ ได้จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมการใช้งาน
 
 
 
กรุณาใส่ที่อยู่อีเมล์ของท่าน
เพื่อสมัครรับข่าวสารจากเรา
ชื่ออีเมล์ไม่ถูกต้องกรุณากรอกอีกครั้ง
28.08.2551

--เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2551 สายธุรกิจวิศวกรรมได้จัดหลักสูตรอบรม ในหัวข้อ “ C4I – Sitaware Program “ ให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการ ที่ห้องประชุมใหญ่ บริษัท ยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด --

--เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2551 ถึงวันที่ 7 ก.ค. 2551 สายธุรกิจวิศวกรรมได้จัดหลักสูตรอบรมขั้นสูงในหัวข้อ “ Command and Control Training-Systematic User Forum’08” ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ ได้แก่ กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และ กองทัพบก ที่ กองบัญชาการกองทัพไทย --

--เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2551 ถึงวันที่ 2 พ.ค. 2551 สายธุรกิจวิศวกรรมได้จัดหลักสูตรอบรมหัวข้อ “ Analysis and Protection of Power Systems (APPS) ให้กับเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวง  โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Areva T&D Pte. Ltd. ที่ ทวาราวดี รีสอร์ท จังหวัดปราจีนบุรี --

--โครงการ "ประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี" ณ สวนป่ากลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา บริษัท ยิบอินซอยและแย๊คส์ จำกัด นำโดย คุณมรกต ยิบอินซอย กรรมการผู้จัดการใหญ่และพนักงานจึงร่วมสนองพระราชประสงค์ดังกล่าวและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกป่าใน "โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี" โดยจะร่วมกันปลูกต้นกล้าสักจำนวนกว่า 200 ต้น ณ สวนป่ากลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อดำเนินรอยตามพระราชเสาวนีย์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถที่เกี่ยวกับด้านการฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยการปลูกป่าเพื่อพื้นที่สีเขียวในท้องถิ่นชุมชนต่างๆ ตามแผนการฟื้นฟูและการรักษาทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในระยะ 5 ปี ตั้งแต่ 2555-2556 ตามแผนการดำเนินงานของกรมป่าไม้นั้น --

 
More YJ News & Updated
 
 
Alkolf Studios: Innovative Design Experience